Szczęście przemija.
Home Theme Ask me anything Submit
Dobrze Ci żyć z myślą że ktoś przez Ciebie tnie się i płacze po nocach?
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter